Stanovy

Charakter spolku
Mladé Běchovice, z.s. (dále též jen „spolek“) je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem. Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
Hlavní účel spolku
Hlavním účelem spolku je zejména:
a) zabezpečovat sportovní aktivity vedoucí děti ke zdravému životnímu stylu
b) spolupracovat s organizacemi hendikepovaných dětí a snaha o jejich začlenění mezi ostatní vrstevníky.
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení požadavku u členské schůze spolku. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.
2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze
b) volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů od 18 let
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
d) podílet se na praktické činnosti spolku.
3. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy
b) plnit usnesení orgánů spolku
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
d) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje z výboru spolku
b) úmrtím člena spolku
c) zánikem spolku bez právního nástupce
d) vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.
5. Členská schůze může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
Hospodaření spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
a) schválila stanovy spolku a změny těchto stanov
b) zvolila výbor spolku, případně jej odvolala
c) schválila rozpočet spolku předkládaný výborem
d) schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
e) určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období
f) schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena
g) zvolila čestné členy spolku
h) rozhodla o zániku spolku.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolu. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku.

3. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
2. Výbor spolku má 3 členy, které volí členská schůze.
3. Výbor si ze svého středu volí předsedu spolku.
4. Členové výboru jsou členskou schůzí voleni / odvoláváni na dobu neurčitou.
Předseda
1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně v souladu s rozhodnutím výkonného výboru.
2. Předseda je členskou schůzí volen / odvoláván na dobu neurčitou.
Hospodaření spolku
1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. 2. K zajištění běžného hospodaření, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka. 3. Příjmy spolku jsou sponzorské dary a dotace. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolků uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
2. K zajištění běžného hospodaření, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka. 3. Příjmy spolku jsou sponzorské dary a dotace. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolků uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.
Závěrečné ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku, mohou být měněny členskou schůzí na návrh výboru spolku.
2. Stanovy byly projednány a sch váleny Členskou schůzí v Praze, dne 19. 10. 2016.

Sponzoři